Statut

CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Centrul de Dialog între Teologie și Filosofie (CDTF), având denumirea în limba engleză Center for Dialogue between Theology and Philosophy (CDTP), se constituie ca unitate de tip complex și structură de cercetare în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și este asumat de Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Art. 2. Sediul Centrului este în Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca.

Art. 3. Centrul se constituie pe o perioadă nedeterminată.

CAPITOLUL 2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CENTRULUI

Art. 4. Centrul are ca scop cercetarea raporturilor contemporane dintre teologie și filosofie, a filosofiei creștine, traducerea în limba română a unor cărți importante ale domeniului, formarea unor competențe interdisciplinare pentru participarea efectivă la acest dialog și evidențierea dimensiunii apologetice a gândirii filosofice.

Art. 5. Centrul își propune ca obiective principale:

 1. promovarea dialogului dintre teologie și filosofie și sublinierea, acolo unde există, a dimensiunii apologetice a acestui dialog interdisciplinar;
 2. editarea unui anuar intitulat Diakrisis Yearbook of Theology and Philosophy (http://diakrisis.ro);
 3. publicarea și traducerea unor lucrări de referință pentru dialogul contemporan dintre teologie și filosofie;
 4. valorificarea rezultatelor programelor masterale și doctorale din Universitatea „Babeș-Bolyai” ale căror teme aparțin domeniului interdisciplinar teologico-filosofic;
 5. organizarea de conferințe, simpozioane, dezbateri, mese rotunde, cercuri de studii, cursuri și programe de cercetare;
 6. stabilirea de legături cu organizații, programe, demersuri și personalități culturale, din țară și din străinătate, reprezentative pentru câmpul teoretic interdisciplinar, teologic și filosofic;
 7. obținerea de granturi, burse, contracte de cercetare pentru susținerea activităților Centrului;
 8. implicarea activă a studenților, masteranzilor, tinerilor doctoranzi în activitățile Centrului.

Art. 6. Din resurse proprii sau din finanțări exterioare, Centrul poate remunera munca depusă și acorda burse de cercetare.

CAPITOLUL 3. MEMBRII CENTRULUI

Art. 7. Membrii fondatori ai CDTF sunt persoane fizice cu competențe profesionale în domeniul teologiei și filosofiei, care cunosc statutul acestuia, își exprimă acordul cu prevederile sale, își exprimă intenția de a contribui la realizarea obiectivelor Centrului și sunt de acord cu actele de constituire a acestuia.

Art. 8. Orice persoană fizică poate dobândi calitatea de membru al Centrului, dacă are competențe profesionale în domeniile teologie și filosofie, cunoaște și este de acord cu prevederile statutului Centrului și își exprimă intenția de a contribui la realizarea obiectivelor acestuia. Pentru a deveni membru al Centrului trebuie trimise următoarele acte: un CV; o listă cu publicațiile relevante pentru dialogul dintre teologie și filosofie; o cerere care va fi analizata și validata de Consiliul Executiv al Centrului, după recomandările a doi membri ai Centrului.

Art. 9. Centrul poate desemna membri de onoare, persoane fizice din țară și străinătate, care prin activitatea lor contribuie la creșterea prestigiului Centrului. Membrii de onoare nu pot fi aleși în organele de administrație, conducere și control ale Centrului și nu au drept de vot.

Art. 10. Obligațiile membrilor Centrului sunt următoarele:

 1. să respecte prevederile prezentului Statut și deciziile organelor de conducere ale Centrului;
 2. să acționeze în vederea îndeplinirii obiectivelor și a creșterii prestigiului Centrului;
 3. să nu întreprindă acțiuni contrare prevederilor prezentului statut și intereselor Centrului.

Art. 11. Drepturile membrilor Centrului sunt următoarele:

 1. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare sau control ale Centrului;
 2. să facă propuneri de completare și modificare a prezentului Statut, în scopul îmbunătățirii activității Centrului;
 3. să propună direcții și proiecte de cercetare;
 4. să consulte hotărârile și procesele verbale ale ședințelor Consiliului Executiv.

Art. 12. Calitatea de membru al Centrului se pierde fie prin excludere – ca urmare a încălcării prezentului Statut, a hotărârilor organelor de conducere sau ca urmare a angajării persoanei respective în acțiuni contra legii –, fie la cerere. Excluderea se dispune prin consens de către 2/3 din membrii Centrului.

CAPITOLUL 4. ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

Art. 13. Organismul de funcţionare al Centrului este Adunarea Generală a Membrilor Centrului. Adunarea Generală se întruneşte în mod ordinar o dată pe an şi în mod extraordinar la cererea unuia dintre organele de conducere sau la cererea depusă de cel puţin unul din membrii Centrului. Votul se poate exprima și prin mijloacele electronice. Adunarea Generală are următoarele competenţe:

 1. modificarea Statutul Centrului;
 2. numirea și revocarea organelor de conducere;
 3. excluderea membrilor din Centru;
 4. acordarea titlului de membru onorific;
 5. aprobarea Planului anual de administrare a fondurilor Centrului.

Art. 14. Conducerea Centrului este asigurată de un Consiliu Executiv și un Consiliu Științific.

Art. 15. Consiliul Executiv este format din:

 1. Directorul Centrului, votat de Adunarea Generală a Membrilor Centrului, pentru un mandat de 4 ani. Directorul CDTF trebuie să fie cadru didactic titular al Facultății de Teologie din care face parte Centrul și să dovedească prin publicații relevante și recunoaștere națională și internațională competențe în domeniile teologiei și filosofiei;
 2. Secretarul Centrului, numit de către Directorul Centrului.

Art. 16. Consiliul Științific evaluează activitățile științifice ale Centrului și poate propune altele noi.

CAPITOLUL 5. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 17. Dizolvarea sau lichidarea Centrului pot fi făcute doar la dorința membrilor Centrului cu un vot de 2/3 din totalul membrilor, sau în situațiile stabilite prin lege.

Art. 18. Orice litigiu privind Centrul va fi soluționat pe cale amiabilă sau în instanță.

Art. 19. Prezentul Statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

mai 2017

Pin It on Pinterest

Share This